Statut PTODM

pobierz statut (pdf)

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI DUCHOWEJ w MEDYCYNIE

Rozdział I. Postanowienia Ogólne

Artykuł 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie", w skrócie PTODM i zwane jest w dalszej części niniejszego Statutu „Towarzystwem”. W języku angielskim nazwa Towarzystwa brzmi: Polish Association for Spiritual Care in Medicine.

Artykuł 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz – miasto Kraków.

Artykuł 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie przepisów obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Artykuł 4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

Artykuł 5

Towarzystwo używa pieczątki z napisem Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie.

Artykuł 6

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, ale może zatrudniać osoby do wykonywania określonych zadań.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

Artykuł 7

Podstawowym celem działalności Towarzystwa jest integrowanie i reprezentowanie środowiska osób zainteresowanych opieką duchową w medycynie, świadczoną na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin, dążenie do zapewnienia im wysokiej jakości tejże opieki oraz wspieranie rozwoju badań naukowych i promowanie wiedzy w tym zakresie.

Artykuł 8 

Szczegółowe cele działalności Towarzystwa obejmują:
1) działalność naukową, w tym poprzez inicjowanie, wspieranie i koordynowanie prac badawczych w obrębie różnych dyscyplin wiedzy: nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk społecznych i nauk humanistycznych;
2) działalność edukacyjną – kształcenie różnych kręgów zawodowych, szczególnie przedstawicieli zawodów medycznych na poziomie przed i podyplomowym, kapelanów szpitalnych, wolontariuszy i opiekunów nieformalnych;
3) działalność popularyzatorską – upowszechnianie wiedzy i podnoszenia społecznej świadomości w zakresie zaspokajania potrzeb duchowych osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin;
4) działalność doradczo-konsultacyjną – współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, związkami wyznaniowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji opieki duchowej nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.

Artykuł 9

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1) organizowanie spotkań naukowych;
2) inicjowanie i rozwijanie działalności wydawniczej;
3) współpracę ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami edukacyjnymi w kształceniu na poziomie zawodowym, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym w zakresie opieki duchowej nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w tym prowadzenie kształcenia ustawicznego personelu medycznego, kapelanów szpitalnych, wolontariuszy, opiekunów nieformalnych i innych zainteresowanych osób, a także dbanie o odpowiedni poziom tego rodzaju szkoleń prowadzonych przez inne podmioty;
4) współpracę z władzami związków wyznaniowych, organami samorządów zawodowych, samorządów terytorialnych i organów centralnych w zakresie organizacji opieki duchowej nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi;
5) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami na poziomie krajowym i międzynarodowym.
6) inicjowanie, prowadzenie lub koordynację badań naukowych.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

Artykuł 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków honorowych;
3) członków wspierających.

Artykuł 11

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, która w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa, jeśli uzyskała rekomendację co najmniej jednego członka zwyczajnego Towarzystwa oraz złożyła pisemną deklarację, że akceptuje statut Towarzystwa.
2. Członek zwyczajny zostaje przyjęty do Towarzystwa na mocy uchwały podjętej przez Zarząd, który powiadamia o tym zgłaszającego się.
3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia do Towarzystwa przysługuje zgłaszającemu się odwołanie do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.
4. Założyciele Towarzystwa, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Towarzystwa, stają się członkami zwyczajnymi Towarzystwa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Towarzystwa.

Artykuł 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczenia w zebraniach Towarzystwa z głosem stanowiącym;
2) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa.

Artykuł 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) aktywnie współdziałać w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
2) przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa;
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

Artykuł 14

1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:
   1) śmierci członka;
   2) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
   3) wykluczenia przez Zarząd w razie nieopłacenia składek przez okres ponad 2 lat lub popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.
2. Członek wykluczony z powodu niepłacenia składek może być ponownie przyjęty pod warunkiem uiszczenia zaległych składek.
3. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.

Artykuł 15

1. Godność honorowego członka Towarzystwa, będąca najwyższym wyróżnieniem jakim dysponuje Towarzystwo, nadawana jest obywatelom polskim i obywatelom innych państw, którzy wyróżnili się szczególnymi zasługami na rzecz rozwoju opieki duchowej nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi.
2. Godność członka honorowego Towarzystwa nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy Towarzystwa ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy Towarzystwa jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Artykuł 16

Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu może pozbawić członka honorowego jego tytułu z powodu popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.

Artykuł 17

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna z Polski lub zagranicy popierająca cele Towarzystwa i deklarująca wpłacanie corocznie określonej sumy pieniężnej na rzecz Towarzystwa lub wspierająca działalność Towarzystwa w inny sposób (materialnie bądź niematerialnie).
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
   1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
   2) wykluczenia uchwałą Zarządu za działalność na szkodę Towarzystwa lub w wypadku popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa;
   3) śmierci członka (jeżeli jest osobą fizyczną) lub zaprzestania działalności względnie utraty osobowości prawnej (jeżeli członek jest osobą prawną).
4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa.

Rozdział IV. Władze Towarzystwa

Artykuł 18

1. Władzami Towarzystwa są:
   1) Walne Zebranie Członków;
   2) Zarząd;
   3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Towarzystwa wymienionych w ust. 1, trwa 4 lata i jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Artykuł 19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków, składające się ze wszystkich członków Towarzystwa, zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków Towarzystwa może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania.
4. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków jest ważne bez względu na liczbę członków Towarzystwa, którzy wzięli w nim udział, pod warunkiem wysłania wszystkim członkom Towarzystwa listem poleconym zawiadomień, o których mowa w ust. 3, na adresy podane przez członków Towarzystwa lub osobistego doręczenia zawiadomień. Na wniosek członka Towarzystwa, korespondencję można przesyłać na podany przez niego adres poczty elektronicznej - ze skutkiem doręczenia. 
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów.

Artykuł 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
   1) uchwalanie głównych kierunków działalności Towarzystwa;
   2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
   3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
   4) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu;
   5) wybór członków Komisji Rewizyjnej;
   6) nadawanie godności członka honorowego;
   7) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu wykluczających ich z Towarzystwa;
   8) rozpatrywanie odwołań osób zgłaszających od uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia ich do Towarzystwa;
   9) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu bądź rozwiązania się Towarzystwa.

Artykuł 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 22

1. Zarząd składa się z 5-11 osób. O liczbie członków zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków wybiera w głosowaniu tajnym Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków: Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
4. Kandydatów do Zarządu zgłaszają bezpośrednio członkowie zwyczajni Towarzystwa obecni na Walnym Zebraniu Członków.
5. Pełnienie funkcji w Zarządzie ustaje wskutek śmierci, w wyniku dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa.
6. W przypadku ustania pełnienia funkcji w Zarządzie w trakcie kadencji, Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające członków Zarządu.
7. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby po zaproszeniu przez Prezesa Zarządu. Wszystkie te osoby dysponują jedynie głosem doradczym.
8. Funkcja członka Zarządu nie może być łączona z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 23

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Towarzystwa, w tym do zaciągania w imieniu Towarzystwa zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.
2. Osoby inne niż wymienione w ust. 1 mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Towarzystwa wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Artykuł 24

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Uchwały Zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, tj. telefonu, audio konferencji, wideokonferencji lub innego środka gwarantującego możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Zarządu.
4. Na posiedzeniach, o których mowa w ust. 3 podejmowanie uchwał odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały sporządzony uprzednio na piśmie jest odczytywany przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu wszystkim członkom Zarządu biorącym udział w posiedzeniu. Każdy członek Zarządu biorący udział w posiedzeniu, po przeczytaniu mu projektu uchwały składa Prezesowi (lub Wiceprezesowi) Zarządu oświadczenie czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosowania”. Jeżeli członek Zarządu głosował „za” powzięciem proponowanej uchwały niezwłocznie podpisuje się imieniem i nazwiskiem na projekcie uchwały i odsyła niezwłocznie podpisany przez siebie projekt uchwały Prezesowi (lub Wiceprezesowi) Zarządu za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Członkowie Zarządu, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały lub wstrzymali się od głosu przesyłają swoje stanowisko Prezesowi (lub Wiceprezesowi) Zarządu za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Prezes (lub Wiceprezes) zlicza głosy oddane „za” uchwałą „przeciw” uchwale oraz „wstrzymujące się od głosowania”, a następnie stwierdza czy uchwała została podjęta. Wydruki oświadczeń członków Zarządu przesłanych za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej włącza się do księgi protokołów Zarządu.

Artykuł 25

Do kompetencji Zarządu należy:
   1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
   2) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
   3) ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
   4) wnioskowanie o nadawanie tytułu honorowego członka Towarzystwa;
   5) powoływanie i rozwiązywanie Rad eksperckich, Sekcji naukowych, Komisji problemowych stałych i okresowych oraz nadzorowanie ich działalności;
   6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
   7) przyjmowanie członków w przypadkach zastrzeżonych do kompetencji Zarządu;
   8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
   9) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
   10) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej;
   11) zwalnianie poszczególnych członków lub ich grup z obowiązku opłacania składki członkowskiej;
   12) informowanie o działalności Towarzystwa;
   13) przyznawanie nagród i stypendiów naukowych.

Artykuł 26

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób wybranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie Członków.
2. Osoby wybrane w skład Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego i jego Zastępcę.
3. Pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek śmierci, dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa.
4. W przypadku ustania pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji Walne Zebranie Członków przeprowadza wybory uzupełniające członków Komisji Rewizyjnej.

Artykuł 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1) przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
   2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli lub o złożenie wyjaśnień;
   3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków;
   4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności;
   5) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział V. Majątek i fundusze Towarzystwa

Artykuł 28

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 29

Fundusze Towarzystwa tworzone są z:
   1) składek członkowskich;
   2) dotacji, subwencji, darowizn;
   3) dochodów z działalności gospodarczej.

Artykuł 30

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd.

Rozdział VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

Artykuł 31

1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków, przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób jego likwidacji, osobę lub osoby likwidatorów oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczony majątek Towarzystwa po jego likwidacji.