Uchwała nr 1/II/2021 z dnia 10 maja 2021 roku

Uchwała nr 1/II/2021 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. podjęta w dniu 10 maja 2021 r.

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2020 r., na które składają się:
1) bilans,
2) rachunek wyników,
3) informacja dodatkowa wraz z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie postanowił wynik finansowy za 2020 r. w wysokości 150,00 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu PTODM
lek. med. Marek Krobicki
Skarbnik Zarządu PTODM
dr n. med. Piotr Gajewski