Uchwała nr 5/II/2020 z dnia 13 maja 2020 roku

Uchwała nr 5/2020 Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. podjęta w dniu 13 maja 2020 r.

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2019 r., na które składają się:

  1. bilans,
  2. rachunek wyników,
  3. informacja dodatkowa wraz z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie postanowił wynik finansowy za 2019 r. w wysokości 1 711,06 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki
Skarbnik Zarządu PTODM
dr n. med. Piotr Gajewski