Uchwała nr 1/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie stanowiska Zarządu dotyczącego karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych


podjęta w dniu 12 lutego 2018 roku

§ 1

W związku propozycją wprowadzenia rozporządzeniem Ministra Zdrowia karty kwalifikacji do świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentów dorosłych, Zarząd PTODM postanawia wystosować do Ministra Zdrowia, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz Rzecznika Praw Pacjenta stanowisko wnoszące o niewprowadzaniu karty w tej formie. Zarząd upoważnia Marka Krobickiego, Sekretarza PTODM, do sygnowania pism zawierających stanowisko Zarządu w tej kwestii. Stanowisko Zarządu stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu PTODM
dr hab. med. Małgorzata Krajnik, prof. UMK
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki