Uchwała nr 1/2/2018 z dnia 18 maja 2018 roku

Zarządu Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok


podjęta na posiedzeniu nr 2/2018 w dniu 18 maja 2018 roku

§ 1

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składają się:
1) bilans
2) rachunek wyników
3) informacja dodatkowa z wprowadzeniem.

§ 2

Zarząd Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie postanowił wynik finansowy za 2017 rok w wysokości 2 935,54 zł, stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami, przeznaczyć na fundusz statutowy. Fundusz statutowy służy do realizacji zadań statutowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik Zarządu PTODM
dr med. Piotr Gajewski
Sekretarz Zarządu PTODM
dr Marek Krobicki