Uchwała nr 7/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie"
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Jarosław Sak,
2) Iwona Filipczak-Bryniarska,
3) Arkadiusz Zawistowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosowaniu jawnym 32 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski