Uchwała nr 6/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie”
w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego dokonali wyboru Zarządu "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Piotr Gajewski,
2) Marek Krobicki,
3) Dominik Krzyżanowski,
4) Andrzej Muszala,
5) Jakub Pawlikowski,
6) Jacek Imiela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosowaniu jawnym 32 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski