Uchwała nr 4/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie"
w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia go do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego wybierają Komitet Założycielski "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Katarzyna Wójcik,
2) Agnieszka Domaszczyńska,
3) Piotr Gajewski.

§ 2

Komitet Założycielski w składzie określonym w & 1 zostaje upoważniony do zarejestrowania "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosowaniu jawnym 33 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski