Uchwała nr 3/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie"
w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego uchwalają statut stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynię" z siedzibą w Krakowie o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosowaniu jawnym 35 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski