Uchwała nr 1/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie”
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego dokonali wyboru Komisji Skrutacyjnej w celu liczenia głosów oraz przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej „Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie” z siedzibą w Krakowie w składzie:
1. Wojciech Bodzoń,
2. Beata Dobrowoska,
3. Maciej Klimasiński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 34 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki