Uchwała nr 5/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie"
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego postanowili wybrać Małgorzatę Krajnik na Prezesa Zarządu "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej" w Medycynie z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 32 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski