Uchwała nr 2/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie"
w sprawie powołania stowarzyszenia i jego siedziby

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego powołują stowarzyszenie pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie" z siędzibą w Krakowie.

§ 2

Tymczasowa siedziba stowarzyszenia mieścić się będzie pod adresem 31-060 Kraków, ul. Gazowa 14a, budynek C.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosowaniu jawnym 35 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski

****************************************************************************** Uchwała nr 3/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą ,,Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie''
w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego uchwalają statut stowarzyszenia pod nazwą "Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynię" z siedzibą w Krakowie o treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 35 głosami ,,za'',przy 0 głosach ,,przeciw'' i 0 głosach,,wstrzymujących się''.

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski

********************************************************* Uchwała nr 4/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą ,,Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie''
w sprawie wyboru Komitetu Założycielskiego i upoważnienia go do dokonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego wybierają Komitet Założycielski "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Katarzyna Wójcik,
2) Agnieszka Domaszczyńska,
3) Piotr Gajewski.

§ 2

Komitet Założycielski w składzie określonym w & 1 zostaje upoważniony do zarejestrowania ,,Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym 33 głosami ,,za", przy O głosach ,,przeciw'' i 2 głosach "wstrzymujących się''.

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski

********************************************************* Uchwała nr 5/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie”
w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego postanowili wybrać Małgorzatę Krajnik na Prezesa Zarządu "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej'' w Medycynie z siedzibą w Krakowie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 32 głosami ,,za", przy 0 głosach ,,przeciw" i 0 głosach,,wstrzymujących się''.

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski

********************************************************* Uchwała nr 6/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie”
w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego dokonali wyboru Zarządu "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Piotr Gajewski,
2) Marek Krobicki,
3) Dominik Krzyżanowski,
4) Andrzej Muszala,
5) Jakub Pawlikowski,
6) Jacek Imiela.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 32 głosami ,,za", przy 0 głosach ,,przeciw" i 0 glosach "wstrzymujących się'".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski

********************************************************* Uchwała nr 7/2015 z dnia 19 grudnia 2015 roku

z dnia 19 grudnia 2015 roku

Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie”
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej

§ 1

Uczestnicy Zebrania Założycielskiego dokonali wyboru Komisji Rewizyjnej "Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie" z siedzibą w Krakowie w składzie:
1) Jarosław Sak,
2) Iwona Filipczak-Bryniarska,
3) Arkadiusz Zawistowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 32 głosami ,,za", przy 0 głosach ,,przeciw" i 0 glosach "wstrzymujących się'".

Przewodniczący zebrania
dr Marek Krobicki

Sekretarz zebrania
dr med. Dominik Krzyżanowski